Educatieve Kinesiologie

van Paul E. Dennison

Edu kinesthetica is een instrument van onschatbare waarde voor ouders en leerkrachten. Het is een unieke combinatie van toegepaste fysiologische bewegingsleer (kinesiologie) en leertheorieën, die tot doel heeft het leren te vergemakkelijken en onzekerheden in het begeleiden van groeiprocessen van anderen weg te nemen. Door te begrijpen hoe 'energie' geblokkeerd is en vrijgemaakt kan worden, verbetert men niet alleen zijn leerproces, maar ook de kwaliteit van zijn leven. De toegepaste kinesiologie heeft ons een nieuwe kijk gegeven op het onderwijs en het leren. Kinesiologie is de studie der spieren en de wetenschap van het testen en in balans brengen van de spieren om het evenwicht te herstellen. Toegepaste kinesiologie wil zeggen dat we de informatie die de spieren ons over lichaam en geest geven, toepassen om ons werk beter te kunnen verrichten. Edu kinesthetica is voor het grootste gedeelte gebaseerd op oude kennis. De chiropraktiker George Goodheart kan worden beschouwd als de grondlegger van de nieuwe techniek die bekend staat als de spiertest. De chiropraktiker John F. Thie, auteur van Toets van gezondheid, heeft deze informatie toegankelijk gemaakt voor de leek. De toepassing van de kinesiologie in de opvoedings en onderwijssituatie is het resultaat van onderzoek door dr. Paul Dennison bij de Valley Remedial Group, een orthodidactisch centrum in Californië. Edu kinesthetica dient niet verward te worden met psychomotorische training. Beide methoden streven naar eenzelfde doel : verbetering van de gezondheid en het leerproces door middel van evenwicht en coördinatie. Toch zijn het twee verschillende benaderingen. Edu kinesthetica maakt gebruik van een aantal psychomotorische oefeningen, maar beschouwt de meeste hiervan als overbodig. Edu kinesthetica is geen 'methode', maar eerder een instrument om elk onderwijssysteem beter tot zijn recht te laten komen. In de edu kinesthetica worden lichaam en geest beschouwd als één geheel. De lichaamshouding van een mens is zijn lichaamstaal. We kunnen de ander beter begrijpen, wanneer we proberen te 'lezen' wat hij ons met zijn lichaam vertelt. Wanneer we de werking van de hersenen en het leerproces begrijpen, kunnen we zelfs nog meer halen uit onze observatie van elkaar. Via de toegepaste kinesiologie en allerlei oefeningen kan de lichaamshouding verbeterd worden, waardoor onnodige stress weggenomen en het leren vergemakkelijkt wordt. Dat is het meest fascinerende ervan. Ons uitgangspunt is steeds geweest dat de leerling een uniek, groeiend, goed mens is, die kan leren, mits de omgeving daartoe uitnodigt. We zijn in de meeste gevallen afgeweken van de in medische kringen gangbare procedure om mensen het etiket 'leergestoord', 'dyslectisch' enz. op te plakken. In plaats daarvan hebben we ernaar gestreefd onze leerlingen te helpen volledig geïntegreerde zintuiglijke functies te ontwikkelen, zodat ze leren te functioneren als complete mensen. Het groeiprincipe geldt uiteraard ook voor onze staf en we moedigen onze therapeuten dan ook aan om creatief te zijn en we dringen hen nooit het idee op dat één bepaalde benaderingswijze de beste is. We geloven dat er binnen het kader van onze filosofie vele 'juiste' methoden bestaan. Elk kind verschilt van de ander, zoals er ook geen twee vingerafdrukken aan elkaar gelijk zijn, en dat geldt ook ten aanzien van het leren. De bekwame leerkracht beschikt over een scala van methoden en ideeën om een op de diagnose afgestemde therapeutische benadering te vinden. Naarmate het kind groeit, moet de diagnose meeveranderen. Hij is nooit statisch. Onze benadering in de achter ons liggende periode is eclectisch geweest; we hebben informatie en ideeën geput uit een groot aantal bronnen. Onze therapie maakt gebruik van technieken ontleend aan taaldeskundigen, optometristen, chiropraktikers. Bij onze speurtocht naar alternatieven was het niet mogelijk binnen het opvoedkundig en onderwijskundig referentiekader te blijven. Onze filosofie houdt in dat men zich bewust is van en doet wat effect heeft. Voor ons is deze benadering een succes gebleken. We hebben kinderen in één jaar tijd de leerstof van drie jaar helpen verwerken. We hebben 10 scores omhoog zien vliegen en persoonlijkheden zien veranderen. We hebben 'ik kan het niet' helpen omzetten in 'ik kan het wel'! We zullen blijven zoeken naar nieuwe en betere methoden om ons doel te bereiken en daarnaast ook de in het verleden opgedane kennis verfijnen en verbeteren.
Visie op opvoeding en onderwijs is een thema dat dichters en filosofen al eeuwenlang bezighoudt. De verwarring wordt veroorzaakt door het feit dat we allemaal geconditioneerd zijn door een systeem dat uitgaat van objectief, verbaal en lineair denken. Onze opvatting over intelligentie is gebaseerd op logische, rationele en wetenschappelijke vaardigheden. In intelligentietests wordt dit soort denken beloond met veel punten en onze hele moderne technologische samenleving is hier een afspiegeling van. Deze bewustzijnsvorm is het denken met de linkerhersenhelft en we hebben allemaal geleerd dat we hierin moeten uitblinken. Edu-kinesthetica wil u een nieuwe visie op het leren bieden, zonder afbreuk te doen aan de waarde van het hierboven genoemde. Het wil u laten zien hoe belangrijk een hoog '10 van de rechterhersenhelft' is en hoe een evenwicht tussen beide hersenhelften bereikt kan worden via aanraking, beweging, lichaamshouding, ademhaling en liefde.

In Edu-kinesiologie wordt elke persoon beschouwd als een geheel van lichaam en geest die alle potentieel heeft voor evolutie en alle talenten voor leren en creeeren. Het doel van Edu-kinesiologie is de persoon te vergezellen in zijn/haar leerproces door organisatie van bewegingen en oefeningen die natuurlijk zijn voor zijn/haar lichaam en daardoor de complexe en primaire reflexen te integreren in het geheel van het bewegingssysteem en de lichaamshouding. Het doel is om beweging te gebruiken ter ondersteuning van emotioneel, fysiek-motorisch en senso-motorisch herstel en ter harmonisering van ontwikkelingsprocessen in een persoon.uit: "Woordblindheid" van Paul E. Dennison